تالار افتخارات مدرسه شطرنج کانون

دانش آموزان مدرسه شطرنج کانون تا کنون در مسابقات داخلی و خارجی زیادی شرکت کرده اند و توانساه اند در این راه افتخارات فراوانی کسب کنند. در زیر با گوشه ای از عناوین و افتخارات برخی از دانشجویان آشنا خواهید شد

سوشیانت نجات پور
پنجم کشور

سوشیانت نجات پور
دوم مدارس آسیا

سوشیانت نجات پور
چهارم کشور

علیرضا علمایی
قهرمان کشور

مسابقات قهرمانی کشور در شهر قزوین برگزار شد و علیرضا علمایی در رده سنی زیر 8 سال موفق به کسب مقام اول و قرمانی کشور شد.