معرفی دوره های مدرسه شطرنج کانون

در مدرسه شطرنج کانون، دوره های عمومی و خصوصی متنوعی برای پیشرفت و ارتقای سطح علمی و عملی دانشجویان برگزار میشود که در زیر با برخی از این دوره ها آشنا خواهید شد

تعداد جلسات: 0
سرفصل ها : این دوره مخصوص هنر جویانی است که آشنایی با صفحه شطرنج و حرکت مهره ندارند که به صورت خصوصی در چند جلسه آموزش های لازم به هنرجویان داده می شود و بعد از گذراندن این دوره وارد دوره مقدماتی می شوند.

تعداد جلسات: 10
سرفصل ها : هر دوره 10 جلسه یک ساعته است که در روزهای زوج و یا فرد برگزار می شود.

هزینه دوره 195/000 هزار تومان
تعداد جلسات: 10
سرفصل ها : هر دوره 10 جلسه یک ساعته است که در روزهای زوج و یا فرد برگزار می شود.

هزینه دوره 195/000 هزار تومان
تعداد جلسات: 10
سرفصل ها : هر دوره 10 جلسه یک ساعته است که در روزهای زوج و یا فرد برگزار می شود.

هزینه دوره 195/000 هزار تومان
تعداد جلسات: 10
سرفصل ها : هر دوره 10 جلسه یک ساعته است که در روزهای زوج و یا فرد در دو نوبت صبح یا بعد از ظهر برگزار می شود.

هزینه هر دوره 195/000 هزار تومان
تعداد جلسات: 10
سرفصل ها : هر دوره 10 جلسه یک ساعته است که در روزهای زوج و یا فرد در دو نوبت صبح یا بعد از ظهر برگزار می شود.

هزینه هر دوره 195/000 هزار تومان
تعداد جلسات: 10
سرفصل ها : هر دوره 10 جلسه یک ساعته است که در روزهای زوج و یا فرد در دو نوبت صبح یا بعد از ظهر برگزار می شود.

هزینه دوره 195/000 هزار تومان
تعداد جلسات: 10
سرفصل ها : هر دوره 10 جلسه یک ساعته است که در روزهای زوج و یا فرد در دو نوبت صبح یا بعد از ظهر برگزار می شود.

هزینه دوره 195/000 هزار تومان
تعداد جلسات: 10
سرفصل ها : هر دوره 10 جلسه یک ساعته است که در روزهای زوج و یا فرد در دو نوبت صبح یا بعد از ظهر برگزار می شود.

هزینه دوره 195/000 هزار تومان
تعداد جلسات: 10
سرفصل ها : هر دوره 10 جلسه یک ساعته است که در روزهای زوج و یا فرد در دو نوبت صبح یا بعد از ظهر برگزار می شود.

هزینه دوره 195/000 هزار تومان
تعداد جلسات: 10
سرفصل ها : هر دوره 10 جلسه یک ساعته است که در روزهای زوج و یا فرد در دو نوبت صبح یا بعد از ظهر برگزار می شود.

هزینه دوره 195/000 هزار تومان
تعداد جلسات: 10
سرفصل ها : هر دوره 10 جلسه یک ساعته است که در روزهای زوج و یا فرد در دو نوبت صبح یا بعد از ظهر برگزار می شود.

هزینه دوره 195/000 هزار تومان
تعداد جلسات: 10
سرفصل ها : هر دوره 10 جلسه یک ساعته است که در روزهای زوج و یا فرد در دو نوبت صبح یا بعد از ظهر برگزار می شود.

هزینه دوره 195/000 هزار تومان
تعداد جلسات: 0
سرفصل ها :