نتایج مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج کانون

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/02/10
در این هفته از مسابقات 10 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : حسام کاظمی
 • نفر دوم : شهراد شانه چی
 • نفر سوم : پویا محمد زاده

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/02/11
در این هفته از مسابقات 10 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : امیرعلی پیوندی زاده
 • نفر دوم : آرشیدا انتخابیان
 • نفر سوم : حلما ابروئی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/02/12
در این هفته از مسابقات 10 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : رومینا زیبدی
 • نفر دوم : علیرضا حسن زاده
 • نفر سوم : مهدی صدر

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/02/13
در این هفته از مسابقات 12 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : علیرضا حسن زاده
 • نفر دوم : مهدی صدر
 • نفر سوم : کوروش خسروی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/02/17
در این هفته از مسابقات 7 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : شهرادشانه چی
 • نفر دوم : امیرعلی فرج زاده
 • نفر سوم : محمدپارسا نوبخت

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/02/18
در این هفته از مسابقات 7 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : حسام کاظمی
 • نفر دوم : علی گل مکانی
 • نفر سوم : امیرحسین نوروز قلعه

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/02/19
در این هفته از مسابقات 15 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : امیرعلی رادفر
 • نفر دوم : آقای جلیلی
 • نفر سوم : علیرضا حسن زاده

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

 .نتیجه مسابقات تاریخ 1398/02/20
در این هفته از مسابقات 12 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : آقای علیزاده
 • نفر دوم : کوروش خسروی
 • نفر سوم : دانیال جعفری نژاد

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/02/26
در این هفته از مسابقات 7 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : پارسا جلیلی
 • نفر دوم : امیرعلی حیدری
 • نفر سوم : نیلوفرصدیقی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه هفتگی جدول B در تاریخ 26 اردیبهشت برگزار شد 

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/02/26
در این هفته از مسابقات 15 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : کسری سجادی
 • نفر دوم : عسل عاطفی
 • نفر سوم : علیرضا حسن زاده

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه در گروه  آزاد روز پنج شنبه برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/02/27
در این هفته از مسابقات 15 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : علیرضا حسن زاده
 • نفر دوم : مهدی صدر
 • نفر سوم : دانیال جعفری نژاد

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه در گروه A روز جمعه برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/03/02
در این هفته از مسابقات 8 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : نیلوفر صدیقی
 • نفر دوم : پارسا جلیلی
 • نفر سوم : مهرداد موسوی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/03/02
در این هفته از مسابقات 15 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : علیرضا حسن زاده
 • نفر دوم : کسری سجادی
 • نفر سوم : شایان ذبیحیان

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/03/03
در این هفته از مسابقات 12 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : آقای علیزاده
 • نفر دوم : مهدی صدر
 • نفر سوم : دانیال جعفری نژاد

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :