نتایج مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج کانون

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/02/10
در این هفته از مسابقات 10 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : حسام کاظمی
 • نفر دوم : شهراد شانه چی
 • نفر سوم : پویا محمد زاده

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/02/11
در این هفته از مسابقات 10 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : امیرعلی پیوندی زاده
 • نفر دوم : آرشیدا انتخابیان
 • نفر سوم : حلما ابروئی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/02/12
در این هفته از مسابقات 10 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : رومینا زیبدی
 • نفر دوم : علیرضا حسن زاده
 • نفر سوم : مهدی صدر

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/02/13
در این هفته از مسابقات 12 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : علیرضا حسن زاده
 • نفر دوم : مهدی صدر
 • نفر سوم : کوروش خسروی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/02/17
در این هفته از مسابقات 7 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : شهرادشانه چی
 • نفر دوم : امیرعلی فرج زاده
 • نفر سوم : محمدپارسا نوبخت

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/02/18
در این هفته از مسابقات 7 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : حسام کاظمی
 • نفر دوم : علی گل مکانی
 • نفر سوم : امیرحسین نوروز قلعه

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/02/19
در این هفته از مسابقات 15 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : امیرعلی رادفر
 • نفر دوم : آقای جلیلی
 • نفر سوم : علیرضا حسن زاده

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

 .نتیجه مسابقات تاریخ 1398/02/20
در این هفته از مسابقات 12 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : آقای علیزاده
 • نفر دوم : کوروش خسروی
 • نفر سوم : دانیال جعفری نژاد

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/02/26
در این هفته از مسابقات 7 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : پارسا جلیلی
 • نفر دوم : امیرعلی حیدری
 • نفر سوم : نیلوفرصدیقی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه هفتگی جدول B در تاریخ 26 اردیبهشت برگزار شد 

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/02/26
در این هفته از مسابقات 15 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : کسری سجادی
 • نفر دوم : عسل عاطفی
 • نفر سوم : علیرضا حسن زاده

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه در گروه  آزاد روز پنج شنبه برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/02/27
در این هفته از مسابقات 15 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : علیرضا حسن زاده
 • نفر دوم : مهدی صدر
 • نفر سوم : دانیال جعفری نژاد

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه در گروه A روز جمعه برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/03/02
در این هفته از مسابقات 8 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : نیلوفر صدیقی
 • نفر دوم : پارسا جلیلی
 • نفر سوم : مهرداد موسوی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/03/02
در این هفته از مسابقات 15 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : علیرضا حسن زاده
 • نفر دوم : کسری سجادی
 • نفر سوم : شایان ذبیحیان

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/03/03
در این هفته از مسابقات 12 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : آقای علیزاده
 • نفر دوم : مهدی صدر
 • نفر سوم : دانیال جعفری نژاد

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/03/09
در این هفته از مسابقات 12 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : علیرضا حسن زاده
 • نفر دوم : کوروش خسروی
 • نفر سوم : مهدی صدر

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/03/10
در این هفته از مسابقات 15 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : علیرضا حسن زاده
 • نفر دوم : مهدی صدر
 • نفر سوم : آقای علیزاده

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/03/16
در این هفته از مسابقات 15 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : علیرضا حسن زاده
 • نفر دوم : مرصادجنگی
 • نفر سوم : هستی نجاتی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/03/17
در این هفته از مسابقات 15 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : عسل عاطفی
 • نفر دوم : محمدپارساقربانی
 • نفر سوم : باربدحقانی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/03/17
در این هفته از مسابقات 12 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : ادریس شیخی
 • نفر دوم : همتا نجاتی
 • نفر سوم : آرادنورالهی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/03/23
در این هفته از مسابقات 15 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : شایان ذبیحیان
 • نفر دوم : علیرضا حسن زاده
 • نفر سوم : مهدی صدر

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/03/24
در این هفته از مسابقات 15 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : هستی نجاتی
 • نفر دوم : سیناقاسمی
 • نفر سوم : آران شمس

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه جمعه 24 خرداد در جدول گروه A برگزار شد.
نتیجه مسابقات تاریخ 1398/03/30
در این هفته از مسابقات 20 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : شایان ذبیحیان
 • نفر دوم : امیرعلی رادفر
 • نفر سوم : رومینا زیبدی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

روز پنجشنبه در جدول آزاد مسابقه برگزار شد .

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/03/30
در این هفته از مسابقات 8 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : نیلوفر صدیقی
 • نفر دوم : مهشادجنگی
 • نفر سوم : مهرداد موسوی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقات در جدول B برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/03/31
در این هفته از مسابقات 7 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : علیرضا حسن زاده
 • نفر دوم : عسل عاطفی
 • نفر سوم : سارا صحرانورد

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه گروه A در روز جمعه برگزارشد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/04/06
در این هفته از مسابقات 25 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : مهدی صدر بلوریان
 • نفر دوم : رومینا زیبدی
 • نفر سوم : محمدرضا زیبدی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه جدول آزاد در پنجشنبه 6 تیر برگزارشد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/04/06
در این هفته از مسابقات 8 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : ستایش نژادحسین
 • نفر دوم : مهشادجنگی
 • نفر سوم : سامان امیری

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه جدول B در روز پنجشنبه برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/04/07
در این هفته از مسابقات 24 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : علیرضا حسن زاده
 • نفر دوم : امیرعلی رادفر
 • نفر سوم : مهدی صدر بلوریان

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه جدول  A در روز جمعه برگزار شد .
نتیجه مسابقات تاریخ 1398/04/07
در این هفته از مسابقات 7 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : پویا عادلی فر
 • نفر دوم : پارسا رجایی
 • نفر سوم : مهرداد موسوی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه در جدول B برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/04/07
در این هفته از مسابقات 8 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : محمدامین محروقی
 • نفر دوم : محمدامین نجف زاده
 • نفر سوم : سانیار بایگان

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

جدول گروه C در روزجمعه برگزار شد

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/04/13
در این هفته از مسابقات 26 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : امیرعلی رادفر
 • نفر دوم : علیرضا حسن زاده
 • نفر سوم : رومینا زیبدی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه جدول A روز پنجشنبه برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/04/13
در این هفته از مسابقات 10 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : سامان امیری
 • نفر دوم : سینا قاسمی
 • نفر سوم : ثنا سقاب تربتی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

جدول گروه A2 در روز پنجشنبه برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/04/13
در این هفته از مسابقات 6 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : علیرضا رحمانی
 • نفر دوم : همتا نجاتی
 • نفر سوم : الیاس نعیمی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

جدول گروه B در روز پنجشنبه برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/04/14
در این هفته از مسابقات 14 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : کوروش خسروی
 • نفر دوم : علیرضا حسن زاده
 • نفر سوم : امیرحسین عامری

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه در جدول A در روز جمعه برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/04/14
در این هفته از مسابقات 6 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : مهدی پیل زور
 • نفر دوم : امیرحسین مکانیکی
 • نفر سوم : مبین تاربن

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه در جدول C بین هنرجویان برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/04/20
در این هفته از مسابقات 12 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : علیرضا حسن زاده
 • نفر دوم : محمدرضا زیبدی
 • نفر سوم : کوروش خسروی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه در روز پنجشنبه در جدول A1 برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/04/20
در این هفته از مسابقات 8 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : مهشادجنگی
 • نفر دوم : هستی نجاتی
 • نفر سوم : ایلیا نوذری

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه پنج شنبه در جدول A2 برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/04/20
در این هفته از مسابقات 10 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : زهرا علیزاده
 • نفر دوم : آبتین خاکزاد
 • نفر سوم : محمد رضا علیزاده

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه روز پنج شنبه در جدول B برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/04/21
در این هفته از مسابقات 10 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : علیرضا حسن زاده
 • نفر دوم : کسری سجادی
 • نفر سوم : آقای علیزاده

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه در جدول آزاد روز جمعه برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/04/21
در این هفته از مسابقات 6 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : آقای موسوی
 • نفر دوم : نیلوفرصدیقی
 • نفر سوم : علیرضا رحمانی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه در جدول  B در روزجمعه برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/04/21
در این هفته از مسابقات 18 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : ملیکا سیبویه
 • نفر دوم : محمدامین محروقی
 • نفر سوم : مهدی پیل زور

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه روز جمعه در جدول C برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/04/21
در این هفته از مسابقات 18 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : کوروش مهدی پور
 • نفر دوم : سانیار بایگان
 • نفر سوم : پارسا پورحسین

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه روز جمعه در جدول  D برگزار شد.