نتایج مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج کانون

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/02/10
در این هفته از مسابقات 10 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : حسام کاظمی
 • نفر دوم : شهراد شانه چی
 • نفر سوم : پویا محمد زاده

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/02/11
در این هفته از مسابقات 10 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : امیرعلی پیوندی زاده
 • نفر دوم : آرشیدا انتخابیان
 • نفر سوم : حلما ابروئی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/02/12
در این هفته از مسابقات 10 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : رومینا زیبدی
 • نفر دوم : علیرضا حسن زاده
 • نفر سوم : مهدی صدر

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/02/13
در این هفته از مسابقات 12 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : علیرضا حسن زاده
 • نفر دوم : مهدی صدر
 • نفر سوم : کوروش خسروی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/02/17
در این هفته از مسابقات 7 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : شهرادشانه چی
 • نفر دوم : امیرعلی فرج زاده
 • نفر سوم : محمدپارسا نوبخت

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/02/18
در این هفته از مسابقات 7 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : حسام کاظمی
 • نفر دوم : علی گل مکانی
 • نفر سوم : امیرحسین نوروز قلعه

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/02/19
در این هفته از مسابقات 15 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : امیرعلی رادفر
 • نفر دوم : آقای جلیلی
 • نفر سوم : علیرضا حسن زاده

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

 .نتیجه مسابقات تاریخ 1398/02/20
در این هفته از مسابقات 12 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : آقای علیزاده
 • نفر دوم : کوروش خسروی
 • نفر سوم : دانیال جعفری نژاد

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/02/26
در این هفته از مسابقات 7 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : پارسا جلیلی
 • نفر دوم : امیرعلی حیدری
 • نفر سوم : نیلوفرصدیقی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه هفتگی جدول B در تاریخ 26 اردیبهشت برگزار شد 

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/02/26
در این هفته از مسابقات 15 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : کسری سجادی
 • نفر دوم : عسل عاطفی
 • نفر سوم : علیرضا حسن زاده

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه در گروه  آزاد روز پنج شنبه برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/02/27
در این هفته از مسابقات 15 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : علیرضا حسن زاده
 • نفر دوم : مهدی صدر
 • نفر سوم : دانیال جعفری نژاد

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه در گروه A روز جمعه برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/03/02
در این هفته از مسابقات 8 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : نیلوفر صدیقی
 • نفر دوم : پارسا جلیلی
 • نفر سوم : مهرداد موسوی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/03/02
در این هفته از مسابقات 15 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : علیرضا حسن زاده
 • نفر دوم : کسری سجادی
 • نفر سوم : شایان ذبیحیان

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/03/03
در این هفته از مسابقات 12 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : آقای علیزاده
 • نفر دوم : مهدی صدر
 • نفر سوم : دانیال جعفری نژاد

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/03/09
در این هفته از مسابقات 12 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : علیرضا حسن زاده
 • نفر دوم : کوروش خسروی
 • نفر سوم : مهدی صدر

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/03/10
در این هفته از مسابقات 15 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : علیرضا حسن زاده
 • نفر دوم : مهدی صدر
 • نفر سوم : آقای علیزاده

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/03/16
در این هفته از مسابقات 15 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : علیرضا حسن زاده
 • نفر دوم : مرصادجنگی
 • نفر سوم : هستی نجاتی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/03/17
در این هفته از مسابقات 15 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : عسل عاطفی
 • نفر دوم : محمدپارساقربانی
 • نفر سوم : باربدحقانی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/03/17
در این هفته از مسابقات 12 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : ادریس شیخی
 • نفر دوم : همتا نجاتی
 • نفر سوم : آرادنورالهی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/03/23
در این هفته از مسابقات 15 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : شایان ذبیحیان
 • نفر دوم : علیرضا حسن زاده
 • نفر سوم : مهدی صدر

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/03/24
در این هفته از مسابقات 15 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : هستی نجاتی
 • نفر دوم : سیناقاسمی
 • نفر سوم : آران شمس

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه جمعه 24 خرداد در جدول گروه A برگزار شد.
نتیجه مسابقات تاریخ 1398/03/30
در این هفته از مسابقات 20 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : شایان ذبیحیان
 • نفر دوم : امیرعلی رادفر
 • نفر سوم : رومینا زیبدی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

روز پنجشنبه در جدول آزاد مسابقه برگزار شد .

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/03/30
در این هفته از مسابقات 8 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : نیلوفر صدیقی
 • نفر دوم : مهشادجنگی
 • نفر سوم : مهرداد موسوی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقات در جدول B برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/03/31
در این هفته از مسابقات 7 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : علیرضا حسن زاده
 • نفر دوم : عسل عاطفی
 • نفر سوم : سارا صحرانورد

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه گروه A در روز جمعه برگزارشد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/04/06
در این هفته از مسابقات 25 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : مهدی صدر بلوریان
 • نفر دوم : رومینا زیبدی
 • نفر سوم : محمدرضا زیبدی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه جدول آزاد در پنجشنبه 6 تیر برگزارشد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/04/06
در این هفته از مسابقات 8 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : ستایش نژادحسین
 • نفر دوم : مهشادجنگی
 • نفر سوم : سامان امیری

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه جدول B در روز پنجشنبه برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/04/07
در این هفته از مسابقات 24 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : علیرضا حسن زاده
 • نفر دوم : امیرعلی رادفر
 • نفر سوم : مهدی صدر بلوریان

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه جدول  A در روز جمعه برگزار شد .
نتیجه مسابقات تاریخ 1398/04/07
در این هفته از مسابقات 7 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : پویا عادلی فر
 • نفر دوم : پارسا رجایی
 • نفر سوم : مهرداد موسوی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه در جدول B برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/04/07
در این هفته از مسابقات 8 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : محمدامین محروقی
 • نفر دوم : محمدامین نجف زاده
 • نفر سوم : سانیار بایگان

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

جدول گروه C در روزجمعه برگزار شد

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/04/13
در این هفته از مسابقات 26 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : امیرعلی رادفر
 • نفر دوم : علیرضا حسن زاده
 • نفر سوم : رومینا زیبدی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه جدول A روز پنجشنبه برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/04/13
در این هفته از مسابقات 10 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : سامان امیری
 • نفر دوم : سینا قاسمی
 • نفر سوم : ثنا سقاب تربتی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

جدول گروه A2 در روز پنجشنبه برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/04/13
در این هفته از مسابقات 6 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : علیرضا رحمانی
 • نفر دوم : همتا نجاتی
 • نفر سوم : الیاس نعیمی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

جدول گروه B در روز پنجشنبه برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/04/14
در این هفته از مسابقات 14 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : کوروش خسروی
 • نفر دوم : علیرضا حسن زاده
 • نفر سوم : امیرحسین عامری

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه در جدول A در روز جمعه برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/04/14
در این هفته از مسابقات 6 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : مهدی پیل زور
 • نفر دوم : امیرحسین مکانیکی
 • نفر سوم : مبین تاربن

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه در جدول C بین هنرجویان برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/04/20
در این هفته از مسابقات 12 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : علیرضا حسن زاده
 • نفر دوم : محمدرضا زیبدی
 • نفر سوم : کوروش خسروی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه در روز پنجشنبه در جدول A1 برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/04/20
در این هفته از مسابقات 8 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : مهشادجنگی
 • نفر دوم : هستی نجاتی
 • نفر سوم : ایلیا نوذری

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه پنج شنبه در جدول A2 برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/04/20
در این هفته از مسابقات 10 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : زهرا علیزاده
 • نفر دوم : آبتین خاکزاد
 • نفر سوم : محمد رضا علیزاده

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه روز پنج شنبه در جدول B برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/04/21
در این هفته از مسابقات 10 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : علیرضا حسن زاده
 • نفر دوم : کسری سجادی
 • نفر سوم : آقای علیزاده

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه در جدول آزاد روز جمعه برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/04/21
در این هفته از مسابقات 6 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : آقای موسوی
 • نفر دوم : نیلوفرصدیقی
 • نفر سوم : علیرضا رحمانی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه در جدول  B در روزجمعه برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/04/21
در این هفته از مسابقات 18 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : ملیکا سیبویه
 • نفر دوم : محمدامین محروقی
 • نفر سوم : مهدی پیل زور

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه روز جمعه در جدول C برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/04/21
در این هفته از مسابقات 18 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : کوروش مهدی پور
 • نفر دوم : سانیار بایگان
 • نفر سوم : پارسا پورحسین

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه روز جمعه در جدول  D برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/04/27
در این هفته از مسابقات 16 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : امیرعلی رادفر
 • نفر دوم : آقای علیزاده
 • نفر سوم : علیرضا حسن زاده

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

 مسابقات گروه A1‌در روز پنجشنبه برگزار گردید.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/04/27
در این هفته از مسابقات 10 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : ثنا سقاب
 • نفر دوم : سامان امیری حسینی
 • نفر سوم : ایلیا نوذری

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقات در جدول A2 در روز پنجشنبه برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/04/28
در این هفته از مسابقات 6 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : پویا عادلی فر
 • نفر دوم : عرفان پورایمانی
 • نفر سوم : نیلوفرصدیقی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقات در جدول A2  در روز جمعه برگزارشد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/04/28
در این هفته از مسابقات 10 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : علیرضا حسن زاده
 • نفر دوم : امیرعلی رادفر
 • نفر سوم : دانیال جعفری نژاد

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

جدول آزاد در روز جمعه برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/04/28
در این هفته از مسابقات 6 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : اسمارضوی طهماسبی
 • نفر دوم : مهرداد موسوی
 • نفر سوم : امیرعلی فرج زاده

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه روز جمعه در جدول B برگزار گردید.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/04/28
در این هفته از مسابقات 7 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : مهدی پیل زور
 • نفر دوم : محمدرضا پیل زور
 • نفر سوم : محمدسپهر رمضان زاده

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه در جدول C برگزاز گردید.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/04/28
در این هفته از مسابقات 15 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : کوروش مهدی پور
 • نفر دوم : سانیار بایگان
 • نفر سوم : نیکان اسحاقی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه روز جمعه در جدول D برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/05/03
در این هفته از مسابقات 12 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : مهدی صدر بلوریان
 • نفر دوم : علیرضا حسن زاده
 • نفر سوم : آقای علیزاده

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

جدول مسابقه در رده A1 در روز پنجشنبه با نظارت استاد پیرملکی برگزار گردید.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/05/03
در این هفته از مسابقات 12 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : محمدرضا زیبدی
 • نفر دوم : ایلیا نوذری
 • نفر سوم : آقای جاویدی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

جدول مسابقات A2 در روز پنجشنبه برگزار گردید.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/05/04
در این هفته از مسابقات 10 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : علیرضا حسن زاده
 • نفر دوم : کوروش خسروی
 • نفر سوم : امیرعلی رادفر

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه در جدول آزاد روز جمعه برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/05/04
در این هفته از مسابقات 8 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : ادریس شیخی
 • نفر دوم : محمدامین محروقی
 • نفر سوم : امیرعلی فرج زاده

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه روز جمعه در جدول B برگزار گردید.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/05/04
در این هفته از مسابقات 8 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : محمدامین برجی
 • نفر دوم : بردیا بهداد
 • نفر سوم : اسنا بیداله خانی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه در جدول C برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/05/10
در این هفته از مسابقات 8 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : مرصاد جنگی
 • نفر دوم : مهشاد جنگی
 • نفر سوم : سید سامان امیری حسینی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقات هفتگی روز پنجشنبه در جدول  A2 ‌با شرکت 8 نفر برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/05/10
در این هفته از مسابقات 12 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : علیرضا حسن زاده
 • نفر دوم : رومینا زیبدی
 • نفر سوم : کوروش خسروی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقات هفتگی روز پنجشنبه در جول A1  برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/05/11
در این هفته از مسابقات 8 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : مهدی صدر بلوریان
 • نفر دوم : علیرضا حسن زاده
 • نفر سوم : کوروش خسروی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :


 مسابقات گروه آزاد در روز جمعه با شرکت8 بازیکن با نظارت استاد پیرملکی برگزار گردید.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/05/11
در این هفته از مسابقات 8 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : ایلیا نوذری
 • نفر دوم : عرفان پور ایمانی
 • نفر سوم : سهند فرجاد پزشک

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

 مسابقات گروه  B در روز جمعه با شرکت8 بازیکن با نظارت استاد پیرملکی برگزار گردید.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/05/11
در این هفته از مسابقات 13 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : محمدرضا پیل زور
 • نفر دوم : سانیار بایگان
 • نفر سوم : کوروش مهدی پور

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

 مسابقات گروه C در روز جمعه با شرکت8 بازیکن با نظارت استاد پیرملکی برگزار گردید.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/05/11
در این هفته از مسابقات 9 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : صدرا حسینی
 • نفر دوم : آرشیدا انتخابیان
 • نفر سوم : مبین تاربن

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

 مسابقات گروه D در روز جمعه با شرکت8 بازیکن با نظارت استاد پیرملکی برگزار گردید.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/05/17
در این هفته از مسابقات 8 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : علیرضا حسن زاده
 • نفر دوم : امیرحسین عامری
 • نفر سوم : امیرعلی رادفر

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/05/17
در این هفته از مسابقات 10 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : پویا عادلی فر
 • نفر دوم : نیلوفرصدیقی
 • نفر سوم : سامان امیری حسینی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/05/18
در این هفته از مسابقات 12 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : شایان ذبیحیان
 • نفر دوم : کوروش خسروی
 • نفر سوم : آقای علیزاده

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/05/18
در این هفته از مسابقات 6 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : سهیل جوان معین
 • نفر دوم : علیرضا رحمانی
 • نفر سوم : حسام کاظمی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقات در جدول A3 برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/05/18
در این هفته از مسابقات 6 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : محمدامین محروقی
 • نفر دوم : محمدرضا پیل زور
 • نفر سوم : سینا حاتمیان

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقات در جدول B برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/05/18
در این هفته از مسابقات 11 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : کوروش مهدی پور
 • نفر دوم : امیرحسین عباسپور
 • نفر سوم : محمدسپهر رمضان زاده

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقات در جدول C برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/05/18
در این هفته از مسابقات 10 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : علیرضا علی یاری
 • نفر دوم : پارسا پورحسین
 • نفر سوم : ایلیا افضل نیا

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقات در جدول D برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/05/24
در این هفته از مسابقات 12 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : دانیال جعفری نزاد
 • نفر دوم : علیرضا حسن زاده
 • نفر سوم : مهدی صدر بلوریان

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقات در رده A1  برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/05/24
در این هفته از مسابقات 8 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : نیلوفر صدیقی
 • نفر دوم : پویا عادلی فر
 • نفر سوم : مهشاد جنگی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقات در رده A2  برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/05/25
در این هفته از مسابقات 8 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : علیرضا حسن زاده
 • نفر دوم : امیرحسین عامری
 • نفر سوم : کوروش خسروی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقات در رده آزاد روز جمعه برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/05/25
در این هفته از مسابقات 6 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : پرهام رضایی
 • نفر دوم : ایلیا نوذری
 • نفر سوم : ادریس شیخی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقات در رده B روز جمعه برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/05/25
در این هفته از مسابقات 14 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : سینا حاتمیان
 • نفر دوم : الیاس نعیمی
 • نفر سوم : امیرحسین مکانیکی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقات در رده C روز جمعه برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/05/25
در این هفته از مسابقات 9 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : پارسا پورحسین
 • نفر دوم : نیکان اسحاقی
 • نفر سوم : پرسام سلطانی-آرتین اکبری

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقات در رده D روز جمعه برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/05/31
در این هفته از مسابقات 14 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : سجاد حسینی
 • نفر دوم : امیرحسین عامری
 • نفر سوم : آقای امیری

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقات در رده A 1 درروز پنج شنبه برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/05/31
در این هفته از مسابقات 6 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : سبحان حسینی
 • نفر دوم : سامان امیری حسینی
 • نفر سوم : طاها زیارتی راد

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقات در رده A 2 درروز پنج شنبه برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/06/01
در این هفته از مسابقات 15 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : کوروش خسروی
 • نفر دوم : امیرعلی رادفر
 • نفر سوم : دانیال جعفری نژاد

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقات در رده A 1 درروز جمعه برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/06/01
در این هفته از مسابقات 8 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : کوروش مهدی پور
 • نفر دوم : محمدرضا پیل زور
 • نفر سوم : محمدحسین رحمانی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقات در رده B درروز جمعه برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/06/01
در این هفته از مسابقات 7 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : مهدی پیل زور
 • نفر دوم : امیرحسین مهرخوان
 • نفر سوم : الیاس عباسی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقات در رده C درروز جمعه برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/06/01
در این هفته از مسابقات 8 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : آرشیدا انتخابیان
 • نفر دوم : پارسا محمودی
 • نفر سوم : باران عرفانیان

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقات در رده D درروز جمعه برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/06/07
در این هفته از مسابقات 10 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : علیرضا حسن زاده
 • نفر دوم : کسری سجادی
 • نفر سوم : مهدی صدربلوریان

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقات در جدول A1 برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/06/07
در این هفته از مسابقات 10 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : سبحان حسینی
 • نفر دوم : پویا عادلی فر
 • نفر سوم : محمدپارسا قربانی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقات در جدول A2 برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/06/08
در این هفته از مسابقات 10 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : علیرضا حسن زاده
 • نفر دوم : کوروش خسروی
 • نفر سوم : عسل عاطفی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقات در جدول A1 روز جمعه برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/06/08
در این هفته از مسابقات 8 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : پرهام رضایی
 • نفر دوم : علیرضا رحمانی
 • نفر سوم : ادریس شیخی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقات در جدول B روز جمعه برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/06/08
در این هفته از مسابقات 8 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : امیرحسین مهرخوان
 • نفر دوم : کوروش مهدی پور
 • نفر سوم : سینا حاتمیان

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقات در جدول C روز جمعه برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/06/08
در این هفته از مسابقات 8 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : پارسا محمودی
 • نفر دوم : نیکان اسحاقی
 • نفر سوم : پارسا پرنده شیروان

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقات در جدول D روز جمعه برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/06/14
در این هفته از مسابقات 14 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : آقای امیری
 • نفر دوم : مهدی صدر
 • نفر سوم : علیرضا حسن زاده

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقات رده A1 در روز پنجشنبه برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/06/14
در این هفته از مسابقات 12 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : هستی نجاتی
 • نفر دوم : ایلیا نوذری
 • نفر سوم : سبحان حسینی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقات رده A2 در روز پنجشنبه برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/06/15
در این هفته از مسابقات 12 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : علیرضل حسن زاده
 • نفر دوم : امیرحسین عامری
 • نفر سوم : مهدی صدر بلوریان

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقات رده A1 در روز پنجشنبه برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/06/15
در این هفته از مسابقات 8 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : سبحان حسینی
 • نفر دوم : عرفان پورایمانی
 • نفر سوم : حسام کاظمی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقات رده B در روز جمعه  برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/06/15
در این هفته از مسابقات 10 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : اسمارضوی طهماسبی
 • نفر دوم : امیرعلی فرج زاده
 • نفر سوم : کوروش مهدی پور

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقات رده C در روز جمعه  برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/06/15
در این هفته از مسابقات 15 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : نیکان اسحاقی
 • نفر دوم : پارسا پرنده شیروان
 • نفر سوم : آرشیدا انتخابیان

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقات رده D در روز جمعه  برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/06/21
در این هفته از مسابقات 18 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : علیرضا حسن زاده
 • نفر دوم : امیرحسین عامری
 • نفر سوم : مهدی صدربلوریان

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقات پنج شنبه 21 شهریور با حضور هنرجویان زیر نظر استاد پیرملکی برگزار شد .

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/06/22
در این هفته از مسابقات 8 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : علیرضا حسن زاده
 • نفر دوم : شایان ذبیحیان
 • نفر سوم : سید سجاد حسینی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقات جمعه در جدول آزاد برگزار شد .

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/06/22
در این هفته از مسابقات 8 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : عسل عاطفی
 • نفر دوم : نیلوفرصدیقی
 • نفر سوم : عرفان پورایمانی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقات جمعه در جدول A برگزار شد .

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/06/22
در این هفته از مسابقات 10 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : محمدامین برجی
 • نفر دوم : کوروش مهدی پور
 • نفر سوم : بردیا بهداد

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه جمعه در جدول B برگزار شد .

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/06/28
در این هفته از مسابقات 16 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : مهدی صدر بلوریان
 • نفر دوم : کوروش خسروی
 • نفر سوم : علیرضا حسن زاده

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقات هفتگی در روز پنجشنبه با حضور هنر جویان در جدول  A 1 برگزار شد .

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/06/28
در این هفته از مسابقات 10 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : محمدپارسا قربانی
 • نفر دوم : ایلیا نوذری
 • نفر سوم : طاها زیارتی راد

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقات هفتگی در روز پنجشنبه با حضور هنر جویان در جدول A2  برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/06/29
در این هفته از مسابقات 8 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : کوروش خسروی
 • نفر دوم : مهدی صدر
 • نفر سوم : علیرضا حسن زاده

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه در جدول آزاد روز جمعه برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/06/29
در این هفته از مسابقات 8 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : عرفان پورایمانی
 • نفر دوم : سبحان حسینی
 • نفر سوم : محمدرضا زیبدی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقات در جدول A2 برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/06/29
در این هفته از مسابقات 10 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : محمد جعفری مقدم
 • نفر دوم : محمدسپهر رمضان زاده
 • نفر سوم : امیرحسین مهرخوان

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه در جدول C برگزار شد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/06/29
در این هفته از مسابقات 6 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : آرشیدا انتخابیان
 • نفر دوم : پرسام سلطانی
 • نفر سوم : باران عرفانیان

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

مسابقه درجدول D برگزارشد.

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/07/04
در این هفته از مسابقات 16 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : علیرضا حسن زاده
 • نفر دوم : آقای علیزاده
 • نفر سوم : رومینا زیبدی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

A1

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/07/04
در این هفته از مسابقات 7 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : طاهازیارتی
 • نفر دوم : محمدپارساقربانی
 • نفر سوم : عرفان پورایمانی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

B

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/07/05
در این هفته از مسابقات 14 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : کوروش خسروی
 • نفر دوم : علیرضا حسن زاده
 • نفر سوم : عسل عاطفی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

آزاد

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/07/05
در این هفته از مسابقات 10 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : سانیاربایگان
 • نفر دوم : بردیا بهداد
 • نفر سوم : امیرعلی فرج زاده

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

C

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/07/05
در این هفته از مسابقات 10 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : پارسا محمودی
 • نفر دوم : پرسام سلطانی
 • نفر سوم : امیریوسف ذاکری

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

D

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/07/11
در این هفته از مسابقات 7 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : سهیل جوان معین
 • نفر دوم : علیرضا رحمانی
 • نفر سوم : پارسارجائی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

A2

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/07/11
در این هفته از مسابقات 10 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : مهدی صدر
 • نفر دوم : عسل عاطفی
 • نفر سوم : دانیال جعفری نژاد

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

A1

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/07/12
در این هفته از مسابقات 7 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : پارساپرنده شیروان
 • نفر دوم : امیریوسف ذاکری
 • نفر سوم : ارمیارزم جو

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

C

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/07/12
در این هفته از مسابقات 6 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : محمد جعفری مقدم
 • نفر دوم : سانیار بایگان
 • نفر سوم : بردیا بهداد

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

B

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/07/12
در این هفته از مسابقات 8 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : مهدی صدر بلوریان
 • نفر دوم : علیرضا حسن زاده
 • نفر سوم : دانیال جعفری نژاد

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

A3

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/07/18
در این هفته از مسابقات 18 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : کسری سجادی
 • نفر دوم : رکسانا زیبدی
 • نفر سوم : مهدی صدر بلوریان

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

A1

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/07/18
در این هفته از مسابقات 7 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : مهشادجنگی
 • نفر دوم : عرفان پورایمانی
 • نفر سوم : سارا صحرانورد

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

A2

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/07/19
در این هفته از مسابقات 10 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : علیرضا حسن زاده
 • نفر دوم : آقای علیزاده
 • نفر سوم : سجادحسینی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

آزاد

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/07/19
در این هفته از مسابقات 7 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : پرهام رضایی
 • نفر دوم : طاهازیارتی راد
 • نفر سوم : کوروش مهدی پور

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

B

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/07/19
در این هفته از مسابقات 8 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : شایان مختاری
 • نفر دوم : ارسلان ندافی
 • نفر سوم : پارسا پرنده شیروان

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

C

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/07/25
در این هفته از مسابقات 14 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : علیرضا حسن زاده
 • نفر دوم : امیرعلی رادفر
 • نفر سوم : آقای علیزاده

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

A1

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/07/25
در این هفته از مسابقات 15 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : ایلیا نوذری
 • نفر دوم : ساراصحرانورد
 • نفر سوم : طاها زیارتی راد

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

A2

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/07/26
در این هفته از مسابقات 8 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : علیرضا حسن زاده
 • نفر دوم : عسل عاطفی
 • نفر سوم : دانیال جعفری نژاد

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

آزاد

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/07/26
در این هفته از مسابقات 7 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : ادریس شیخی
 • نفر دوم : مهدی پیل زور
 • نفر سوم : امیرحسین مهرخوان

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

B

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/07/26
در این هفته از مسابقات 8 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : پارسا محمودی
 • نفر دوم : پارسا پرنده شیروان
 • نفر سوم : شایان مختاری

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

C

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/08/02
در این هفته از مسابقات 14 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : علیرضاحسن زاده
 • نفر دوم : امیرعلی رادفر
 • نفر سوم : مرصادجنگی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

A1

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/08/02
در این هفته از مسابقات 7 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : عرفان پورایمانی
 • نفر دوم : سهیل جوان معینی
 • نفر سوم : کوروش مهدی پور

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

A2

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/08/09
در این هفته از مسابقات 12 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : مهدی صدر بلوریان
 • نفر دوم : کسری سجادی
 • نفر سوم : امیرعلی رادفر

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

A1

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/08/09
در این هفته از مسابقات 8 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : محمدپارسا قربانی
 • نفر دوم : همتا نجاتی
 • نفر سوم : عرفان پورایمانی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

A2

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/08/10
در این هفته از مسابقات 10 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : مهدی صدر بلوریان
 • نفر دوم : کوروش خسروی
 • نفر سوم : علیرضا حسن زاده

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

آزاد

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/08/10
در این هفته از مسابقات 10 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : پارسا محمودی
 • نفر دوم : ملیکاسیبویه
 • نفر سوم : نریمان خضرائی

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

C

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/08/16
در این هفته از مسابقات 16 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : علیرضاحسن زاده
 • نفر دوم : مهدی صدربلوریان
 • نفر سوم : امیرحسین عامری

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

A1

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/08/16
در این هفته از مسابقات 9 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : سهیل جوان معینی
 • نفر دوم : مهشادجنگی
 • نفر سوم : زهراعلیزاده

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

A2

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/08/17
در این هفته از مسابقات 8 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : کوروش خسروی
 • نفر دوم : علیرضاحسن زاده
 • نفر سوم : مهدی صدربلوریان

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

آزاد

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/08/17
در این هفته از مسابقات 8 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : محمدرضاعلیزاده
 • نفر دوم : سهیل جوان معینی
 • نفر سوم : زهراعلیزاده

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

C

نتیجه مسابقات تاریخ 1398/08/17
در این هفته از مسابقات 8 شرکت کننده حضور داشتند
این مسابقات در 5 دور برگزار شد.


نفرات برگزیده این هفته به ترتیب عبارتند از :
 • نفر اول : نجمه عباسیان
 • نفر دوم : پارسامحمودی
 • نفر سوم : نجلاعباسیان

جدول رده بندی مسابقات به شرح زیر می باشد :

D